Wyszukiwarka
Bestsellery

1. Informacje ogólne

1. 1. Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.waznymoment.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego regulaminu.

1. 2. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest firma: Ważny Moment Anna  z siedzibą w Radomiu.

1. 3. Wszystkie ceny widniejące na stronie internetowej www.waznymoment.pl są podane w walucie złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca dla obu stron. Podane na karcie produktu ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

1. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego lub ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

1. 5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

1. 6. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.waznymoment.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta podczas odbioru przesyłki.

1. 7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy przedmiotów i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością. Elementy dekoracyjne na zdjęciach nie są przedmiotem zakupu.2. Zamówienia

2.1. Rejestracja Klienta
2. 1. 1. Rejestracja nie jest obowiązkowa w sklepie internetowym www.waznymoment.pl. Jednakże Klient, który zdecyduje się na rejestrację zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji". Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych - "loginu" i "hasła". Również osoba, która przy zakupie wypełnia formularz z danymi,
zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

2. 1. 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie rejestracji i działalności sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane. Zgodnie z w/w. ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. 1. 3. Dane osobowe użytkownika mogą zostać użyte w celu dostarczania mu ważnych informacji o zamówionych produktach lub usługach, w tym aktualizacji i powiadomień.

2. 1. 4. Klient, który wyrazi chęć otrzymywania newsletterów poprzez wpisanie w odpowiednie pole widniejące na stronie internetowej sklepu www.waznymoment.pl swojego adresu e-mail lub zaznaczy odpowiednią opcję podczas realizacji zamówienia, automatycznie zgadza się na przyjmowanie wiadomości
drogą elektroniczną dotyczących nowej oferty sklepu, w tym promocji, kuponów rabatowych, nowości itp.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Ważny Moment Anna Majcher z siedzibą przy ul. 11. Listopada 40/46 lok. 46 w 26-600 Radom, tel.:798 489 298, adres e-mail:sklep@waznymoment.pl

2. Celem zbierania danych jest wykonanie projektów zaproszeń i ich wydruk oraz wystawianie faktur sprzedaży oraz wysyłka zamówień

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zaproszeń, wystawienia faktur i wysyłki zamówień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Dane gromadzone w celu ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania, rozliczeń finansowych.

 W związku z realizacją procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych Administrator gromadzi i przetwarza przekazywane dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Przekazane dane osobowe w dokumentach zamówienia, umieszczone na fakturach, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, a także
w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym prawa podatkowego), na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbęność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działności gospodarczej.

W celu realizacji procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych. Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres
5lat od zakończenia realizacji umowy oraz przechowywane bezterminowo o ile przekazujący nie skorzysta z przysługującego prawa do zamazania danych osobowycZamazanie danych osobowych po okresie 5 lat bezwzględnego przechowywania, nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane.
Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia.
W celu zgłoszenia prośby o usunięcie lub poprawienie danych należy skontaktować się z nami mailowo: sklep@waznymoment.pl


3. Dane gromadzone w celu realizacji zakupów, zbierania ofert od dostawców, ewidencji faktur zakupowych i dokumentów powiązanych a także rozliczeń finansowych związanych z zakupami (dalej proces zakupu).

W związku z realizacją procesów zakupu Adminitrator gromadzi i przetwarza przekazywane dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.


Przekazane dane osobowe w dokumentach zakupowych (zamówienia, oferty, faktury, dokumenty przewozowe i inne), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu zakupów i występowania Adminitsratora
z zapytaniami na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, realizacji płatności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikającyh z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym prawa
podatkowego), na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 list. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,

  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędnośc do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia realizacji umowy oraz przechowywane bezterminowo o ile przekazujący nie
skorzysta z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. Zamazanie danych osobowych po okresie 5 lat bezwzględnego przechowywania nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane.
Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia.
W celu zgłoszenienia prośby o usunięcie lub poprawienie danych należy skontaktowac się z nami mailowo: sklep@waznymoment.p


2. 2. Przyjęcie i realizacja zamówienia
2.2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego: www.waznymoment.pl lub drogą mailową: sklep@waznymoment.pl

2.2.2. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00. Zamówienia realizowane są według kolejności napływania. Soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi i nie są uwzględniane.O wszystkich planowanych przerwach w pracy informujemy na naszej stronie internetowej.Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

2.2.3. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Zmiany statusu zamówienia są widoczne po zalogowaniu się do panelu klienta. Klient zostanie poinformowany mailowo o dacie i adresie wysyłki zamówionych towarów.

2.2.4. Termin realizacji zamówień trwa do 7 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od momentu ustalenia wszystkich szczegółów z Klientem i potwierdzenia wpłaty. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy.

2.2.5. Zaproszenia i zawiadomienia ślubne są sygnowane (na odwrocie zaproszenia nadrukowany jest niewielki napis "www.waznymoment.pl" w miejscu nie ingerującym w treść zaproszenia i nie zaburzającym jego kompozycji).

2.2.6. W przypadku braku towaru w magazynie i wydłużonego czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany e-mailem wraz z informacją o przewidywanym terminie wysyłki.
W takim przypadku Klient ma możliwość zmienić zamówienie, realizować jego część, oczekiwać na realizację całości zamówienia lub anulować zamówienie.

2.2.7. Jeśli zamówienie nie otrzymało jeszcze statusu „w trakcie realizacji”, Klient może poinformować e-mailem lub telefonicznie o zmianie treści tego zamówienia. Po zmianie w panelu klienta statusu zamówienia na "w trakcie realizacji" nie ma możliwości dokonania zmian. Możliwe jest natomiast zamówienie dodatkowych sztuk produktu. Po otrzymaniu informacji mailem, że zamówienie jest zrealizowane i gotowe do wysyłki nie ma możliwości dokonania zmian ani dokupienia dodatkowych sztuk w ramach tego zamówienia.
Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi sprawniejsze rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.


3. Płatności

3.1. Płatność przelewem (wartość zamówienia: koszt towaru + ewentualne koszty wysyłki) należy dokonać na rachunek firmowy wskazany po złożeniu zamówienia jak i w dziale dane do przelewu na stronie sklepu. Po zaksięgowaniu należności na naszym koncie i zaakceptowaniu projektu, przystępujemy do realizacji zamówienia.

3.2. Płatność gotówką - po wybraniu opcji „odbiór osobisty'' klient może za towar zapłacić gotówką podczas składania zamówienia w naszej siedzibie w Radomiu.


4. Dostawa

4.1. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący, chyba, że oferta stanowi inaczej.Realizujemy przesyłki na obszarze Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost.

4.2. W przypadku gdy Klient preferuje wysyłkę za granicę, niezbędny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia sposobu i warunków takiej wysyłki.

4.3. Koszty przesyłek podane są podczas składania zamówienia (po przejściu do koszyka produktów).

4.4. Wszystkie paczki, jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

4.5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się ze Sprzedającym na termin odbioru.


5. Reklamacje i zwroty

5.1. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Klient kontaktuje się poprzez e-mail lub telefonicznie ze sklepem. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji są opisane w zakładce „Reklamacje”.6. Postanowienia końcowe


6.1. Wszystkie projekty prezentowane w sklepie internetowym Ważny Moment Norbert Nowocień  podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorów i osób posiadających do nich prawa. Także żadna część serwisu nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody jej autora.

6.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


6.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012 roku.